Sluiten

Bekijk de laatste voetbaluitslagen van de nationale en provinciale competities

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING (V. 29/06/2020)

devoetbalmarkt.be respecteert jouw privacy. In onze Privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe devoetbalmarkt.be persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Dit van personen die ons persoonsgegevens verstrekken via de website en toepassingen van devoetbalmarkt.be of bij registratie als aangeslotene van devoetbalmarkt.be.

1. WIE WE ZIJN EN WAT WE BEOGEN

devoetbalmarkt.be heeft als doel om voetbaluitslagen, klassementen en statistieken op een unieke manier ter beschikking te stellen aan zijn bezoekers.

Deze Privacyverklaring gaat uit van:

devoetbalmarkt.be, eigendom van Tom Beuselinck, met ondernemingsnummer 0676.345.861; maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, België, hierna "devoetbalmarkt.be" genoemd.

2. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

2.1 WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE VAN JE ?

Afhankelijk van jouw verhouding met devoetbalmarkt.be verzamelen wij verschillende types van persoonsgegevens. Voor sommige diensten zijn bijkomende persoonsgegevens noodzakelijk. Elke aangeslotene en gebruiker van één van de toepassingen van devoetbalmarkt.be krijgt de keuze om een bepaald Privacyprofiel te kiezen.

2.1.2 ALS GEBRUIKER VAN ÉÉN VAN DE TOEPASSINGEN OF DIENSTEN VAN devoetbalmarkt.be

Wanneer je een account creëert op de website of in één van de toepassingen van devoetbalmarkt.be moet je een e-mailadres en paswoord opgeven en vragen we accountinformatie op waaronder (voor)naam, geboortedatum en geslacht. Bijkomende informatie, zoals een profielfoto, is optioneel. De informatie die wordt verzameld op de website of één van de toepassingen van de Federatie of haar fanclub zal voornamelijk afhangen van de toestemming gegeven door de gebruiker. Bijgevolg kan je deze toestemming ook altijd intrekken indien je niet langer wenst dat de Federatie of haar fanclub jouw gegevens verzamelt en verwerkt. Let echter op dat sommige informatie vereist is als je gebruik wil maken van bepaalde diensten en toepassingen van de Federatie of haar fanclub.

2.2 COOKIES EN GELIJKAARDIGE TECHNOLOGIEËN

Naast bovenvermelde informatie gebruiken we cookies en gelijkaardige technologieën, desgevallend van derde partijen, ter beveiliging van onze systemen, om het gebruik van onze diensten te meten of om jouw ervaring op onze systemen te optimaliseren. Google Analytics is een externe service die door ons wordt gebruikt. Door cookies te gebruiken, verzamelt en bewaart Google Analytics gegevens zoals bezoektijd, bezochte pagina\'s, tijd doorgebracht op elke pagina van devoetbalmarkt.be, het internetprotocoladres en het type besturingssysteem dat wordt gebruikt in de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de website (voor zie voor meer informatie www.google.com/policies/privacy/partners/). Door een browser-plug-in (http://www.google.com/ads/preferences/plugin/) van Google te gebruiken, kunt u zich afmelden voor Google Analytics. Indien wettelijk vereist, zullen wij uw toestemming vragen alvorens cookies worden geactiveerd.

Raadpleeg onze Cookie Policy voor meer informatie.

3. WAAROM GEBRUIKEN WE DEZE GEGEVENS?

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Uw gebruiksgemak op onze platformen te optimaliseren (bv. automatische login, cookies; Technische problemen in onze platformen te detecteren; Het gebruik in onze platformen te monitoren; De organisatie van de sociale projecten van de Federatie; Wanneer wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, dewelke wij steeds afwegen tegen jouw recht op privacy. Mits toestemming en afhankelijk van het door jouw gekozen Privacyprofiel verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Gebruikers van onze platformen een persoonlijke ervaring te geven met gepersonaliseerde berichtgeving, al dan niet via profilering en rekening houdend met jouw interesses, voorkeuren, gedrag op sociale media; Commerciële acties van onze partners

4. MET WIE DELEN WIJ JOUW INFORMATIE?

Wij trachten jouw persoonsgegevens te pseudonomiseren of te anonimiseren wanneer we deze delen met externe partijen. Dit door voldoende persoonsgegevens te aggregeren (bv. statistisch onderzoek) of bepaalde delen van persoonsgegevens weg te laten zodat de informatie niet langer geassocieerd kan worden met een persoon.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden zonder jouw toestemming, tenzij:

Er een wettelijke verplichting is;
Mits jouw toelating (gekozen Privacyprofiel) kunnen wij jouw gegevens delen met onze partners voor commerciële acties.

5. HOE BEVEILIGEN WIJ JE GEGEVENS?

devoetbalmarkt.be stelt alles in het werk om jouw persoonsgegevens en privacy te allen tijde te beschermen. Zo trachten we voortdurend nieuwe technische maatregelen te implementeren, zoals onder andere encryptie, firewalls, toegangscontrole met strenge paswoordvereisten, intrusie- en anomaliedetectie, fysieke beveiliging. Moest er zich toch een incident voordoen waarbij jouw gegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot jouw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot je persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met jouw gegevens. Bovendien wordt bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op jouw privacy een uitgebreide analyse gedaan om jouw rechten, de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren of andere partners) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van je persoonsgegevens. Wanneer we persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van jouw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

6. JOUW VOORKEUREN

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om jouw privacy-instelling te wijzigen. Dit kan in de profielinstellingen van devoetbalmarkt.be.

Aan de hand van jouw instellingen beslis je zelf welke informatie we van je mogen verzamelen en waarvoor we deze mogen gebruiken. Zo zullen we nooit statistieken publiceren of gegevens doorgeven aan derden voor commerciële acties zonder jouw toestemming. Indien dit toch het geval is, gelieve ons onmiddelijk te contacteren zodat we jouw of onze instellingen kunnen aanpassen.

7. JOUW RECHTEN EN HOE DEZE UIT TE OEFENEN?

7.1 RECHT OP INZAGE, OVERDRAAGBAARHEID EN RECHTZETTING VAN JOUW GEGEVENS

De kwaliteit en accuraatheid van jouw persoonsgegevens zijn zeer belangrijk voor ons. Daarom heb je altijd het recht om inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens die zich bij ons bevinden. Je doet dit door een verzoek in te dienen bij de DPO van devoetbalmarkt.be. De contactgegevens vind je onderaan.

Om je recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van je identiteit te verschaffen. Wij vragen je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag.

Wij zullen jouw aanvraag steeds binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek behandelen.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien wij niet reageren op je aanvraag, deze weigeren of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt om de Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren, via contact@apd-gba.be, die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen.

7.2 RECHT OP VERWIJDERING VAN JE GEGEVENS

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of te laten aanpassen. Hiervoor kan je tevens een verzoek indienen bij bovenvermelde diensten. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is. Houd er bovendien rekening mee dat wij je, afhankelijk van je verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Bovendien moeten wij ons aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we jouw verzoek tot verwijdering niet kunnen inwilligen.

Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals nieuwe contactgegevens. Wij voorzien in onze platformen de mogelijkheid om jouw gegevens te updaten.

7.3 RECHT OP VERZET

7.3.1 RECHT OP VERZET TEGEN DE VERWERKING VAN GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING

Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. Je kunt dit doen door contact op te nemen met bovenvermelde diensten, jouw privacyprofiel te wijzigen of gebruik te maken van de uitschrijfmogelijkheden in commerciële e-mails.

7.3.2 RECHT OP VERZET OM AFGEBEELD TE WORDEN

Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het afgebeeld worden op een publieke applicatie van devoetbalmarkt.be. Hiervoor dien je een verzoek tot verzet in te dienen bij bovenvermelde diensten.

8. HOE LANG WORDEN JOUW GEGEVENS BEWAARD?

devoetbalmarkt.be verbindt zich ertoe jouw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld. Bewaartermijnen kunnen echter per doel verschillen. Zo maken wij een duidelijk onderscheid in contactgegevens of gebruikersgedrag. Wij houden ons te allen tijde aan de bewaartermijnen zoals gecommuniceerd in de gebruiksvoorwaarden van onze applicaties. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd.

9. HOE MOET JE ONS CONTACTEREN?

Indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring, je rechten met betrekking tot jouw privacy wil uitoefenen of andere vragen hebt inzake ons privacybeleid, gelieve ons te contacteren:

devoetbalmarkt.be

E: privacy@devoetbalmarkt.be

Indien je onze Functionaris voor Gegevensbescherming wenst te contacteren, gelieve te sturen naar:

Tom Beuselinck
E: tom.beuselinck@devoetbalmarkt.be

Indien je de toezichthoudende autoriteit wenst te contacteren, gelieve te sturen naar :

Gegevensbeschermingsautoriteit

Commission for the Protection of Privacy
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / Rue de la Presse 35, 1000 Brussels
T: +32 (0)2 274 48 00
E: contact@apd-gba.be

10. WIJZIGINGEN AAN ONZE PRIVACYVERKLARING

Van tijd tot tijd kunnen wij onze privacyverklaring aanpassen. Wij raden daarom aan om deze regelmatig te bekijken. Bij wijzigingen aan onze privacyverklaring zullen we je vragen de nieuwe versie te accepteren.

Alle Belgische mannen en vrouwen uitslagen, klassementen, reeks- en clubstatistieken. Alle buitenlandse voetbaluitslagen. Zowel clubs als landen. Snel up-to-date met vele club- en spelerstatistieken en grafieken.